ผู้บริหารโรงเรียน


ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรปราการปี 2019นายวิสูตร ยอดสุข

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล


เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2514
ค.บ.วิทยาลัยครูนครราชสีมา สาขา ฟิสิกส์
ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา วิชาการบริหารการศึกษา

- ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2538 บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนสมุทรปราการ
พ.ศ 2550-2558 หัวหน้างานวัดผล โรงเรียนสมุทรปราการ
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

นางพรทิพย์ ก้องอุบล

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ


เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2509
ปริญญาตรี : วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ปริญญาโท : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการบริหารการศึกษา

- ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2547 อาจารย์ 1 รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการ รร.เอี่ยมสุรีย์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2556 รองผู้อำนวยการ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ รร.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

นางมยุรีย์ คนเจน

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ


เกิดวันที่ 15 มิถุนายน 2513
ปริญญาตรี : กศ.บ. (วิทย์-เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
ปริญญาโท : คศ.ม. (การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
และ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

- ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2548 ครู/คศ.2 รร. เทพศิรินทร์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการ รร.วัดโยธินประดิษฐ์
พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการ รร. วัดแพรกษา
พ.ศ. 2555 รองผู้อำนวยการ รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
พ.ศ. 2557 รองผู้อำนวยการ รร. เทพศิรินทร์
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

นายดุษิต ศรีหิรัญ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป


เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2519
ปริญญาตรี : วทบ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท : ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

- ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2552 ครูผู้ช่วย รร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2558 ครูชำนาญการ รร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ รร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ